Celem Fundacji jest działanie na rzecz zaspokajania potrzeb naukowych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, kultury fizycznej i sportu studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, a w szczególności:

 • pomoc studentom i absolwentom Uniwersytetu Warszawskiego w znalezieniu pracy oraz w zapewnieniu podstawowych warunków mieszkaniowych i rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych,
 • promowanie w kraju i za granicą osiągnięć studentów Uniwersytetu Warszawskiego,
 • skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli nauki, kultury i sztuki, w kraju i za granicą,
 • promowanie w kraju i za granicą idei integracji europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do środowisk związanych z Uniwersytetem Warszawskim.

Wymienione cele Fundacja realizuje poprzez:

 • inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej,
 • współpracę z instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi, samorządami studenckimi i innymi instytucjami oraz organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, jak również współpracę krajową i zagraniczną z muzeami, galeriami, szkołami artystycznymi i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
 • organizowanie i finansowanie:
  – stypendiów i nagród dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego,
  – konferencji i seminariów, targów sztuki, imprez i konkursów w kraju i za granicą,
  – działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie aktywności studenckiej,
 • prowadzenie ośrodków informacji w zakresie spraw określonych, w zakresie promowania w kraju i za granicą idei integracji europejskiej,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.