STATUT FUNDACJI NA RZECZ STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO „UNIVERSITATIS VARSOVIENSIS”
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne.

§ 1
Fundacja na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Fundatorów wymienionych w załączniku do Statutu aktem notarialnym sporządzonym dwunastego maja tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego drugiego roku.
§ 2
Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 3
Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami w zakresie określonym obowiązującymi przepisami.
§ 4
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania.

§ 5
Celem Fundacji jest działanie na rzecz zaspokajania potrzeb naukowych, oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, kultury fizycznej i sportu studentów i absolwentów uczelni wyższych ze szczególnym uwzględnieniem studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, a w szczególności:
 • pomoc studentom i absolwentom w znalezieniu pracy oraz w zapewnieniu podstawowych warunków mieszkaniowych i rozwiązywaniu problemów socjalno- bytowych,
 • promowanie w kraju i za granicą osiągnięć studentów i absolwentów,
 • skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli nauki, kultury i sztuki, w kraju i za granicą.
 • promowanie w kraju i za granicą idei integracji europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do środowisk akademickich.
§ 6
Wymienione cele Fundacja realizuje poprzez:
 1. inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej,
 2. współpracę z instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi, samorządami studenckimi i innymi instytucjami oraz organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, jak również współpracę krajową i zagraniczną z muzeami, galeriami, szkołami artystycznymi i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,
 3. organizowanie i finansowanie:
  – stypendiów i nagród dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego,
  – konferencji i seminariów, targów sztuki, imprez i konkursów w kraju i za granicą,
  – działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie aktywności studenckiej,
 4. prowadzenie ośrodków informacji w zakresie spraw określonych w paragrafie 5
 5. prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 6. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
 7. wspieranie bibliotek akademickich
 8. prowadzenie kina i dyskusyjnego klubu filmowego
 9. organizację koncertów, przeglądów piosenki i festiwali artystycznych
 10. organizację szkoleń i kursów
 11. prowadzenie biur pośrednictwa pracy i aktywizacji zawodowej
 12. wspieranie organizacyjne i finansowe działalności organizacji studenckich
 13. prowadzenie klubów studenckich.
§ 7
Fundacja może wchodzić w spółki z osobami prawnymi i fizycznymi.

ROZDZIAŁ III
Majątek Fundacji.

§ 8
Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 4000 zł (czterech tysięcy zł) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
§ 9
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 10
Dochody Fundacji pochodzą z:
 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. subwencji osób prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.
§ 11
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przejęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
§ 12
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 13
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji, jednorazowych lub łącznych, na wniosek Zarządu uzyskują, jeżeli wyrażą stosowne życzenie, tytuł „Mecenasa Fundacji”.
§ 14
Tytuł „Mecenasa Fundacji” ma charakter osobisty, niepodzielny i niezbywalny.
§ 14a
 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
 2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
 3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 4. Fundacja nie może dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów, pracownicy lub ich osoby bliskie.
ROZDZIAŁ IV
Organy Fundacji.

§ 15
Organami Fundacji są:
 1. Kapituła Fundacji,
 2. Rada Fundacji,
 3. Zarząd Fundacji.
§ 16
 1. Rada Fundacji składa się z dziesięciu członków.
 2. Członkowie Rady powoływani są przez Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
§ 17
 1. Kadencja Rady Fundacji trwa cztery lata licząc od dnia ukonstytuowania się Rady Fundacji w nowym składzie.
 2. Posiedzenie, na którym dochodzi do ukonstytuowania Rady Fundacji nie może się odbyć wcześniej niż po upływie 4 lat od ukonstytuowania się Rady Fundacji w poprzednim składzie i nie później niż w ciągu miesiąca od upływu jej kadencji.
 3. Posiedzenie, na którym dochodzi do ukonstytuowania się Rady Fundacji jest zwoływane przez Prezesa Zarządu Fundacji, a w przypadku jego braku lub upływu miesięcznego terminu określonego w pkt. 2 przez Prezydenta Kapituły Fundacji.
§ 18
 1. Na posiedzeniu, na którym dochodzi do ukonstytuowania się Rady Fundacji, członkowie Rady wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji i dwóch Wiceprzewodniczących.
 2. Jeżeli zachodzi taka potrzeba wybierane są na wniosek Przewodniczącego Rady inne osoby pełniące funkcje specjalne.
§ 19
 1. Członek Rady Fundacji traci uprawnienia do wykonywania tej funkcji z chwilą:
  1. rezygnacji, złożonej na ręce Przewodniczącego Rady
  2. upływu kadencji,
  3. odwołania go przez organ kompetentny do jego powołania, z następujących przyczyn:
   a) nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Rady Fundacji bez ważnego powodu
   b) skazania na karę pozbawienia praw publicznych
   c) ukarania karą dyscyplinarną przez Komisję Dyscyplinarną UW
   d) zachowania godzącego w dobre imię członka Rady;
 1. Odwołanie z przyczyn wymienionych w punkcie a i d może nastąpić tylko na wniosek Rady Fundacji.
 2. Utrata kompetencji do wykonywania funkcji przez poszczególnych członków Rady Fundacji nie ma wpływu na jej umocowanie do działania.
 3. W wypadku utraty uprawnień do wykonywania funkcji przez członka Rady Fundacji organ właściwy do jego powołania powinien dokonać wyboru uzupełniającego w możliwie najkrótszym terminie.
 4. Osoba powołana do wykonywania do wykonywania funkcji członka Rady Fundacji w wyborach uzupełniających traci kompetencje w raz z upływem kadencji Rady Fundacji do składu której została w ten sposób wybrana
 5. Przewodniczący Rady Fundacji zawiadamia niezwłocznie właściwy organ o potrzebie dokonania wyborów uzupełniających.
§ 20
 1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych.
 2. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Fundacji składa Parlamentowi Samorządu Studentów UW oraz Prorektorowi ds. Studenckich UW pisemne sprawozdanie z działalności Rady za ostatni rok uchwalone przez Radę.
§ 21
Do zakresu działania Rady Fundacji należy:
 1. uchwalenie regulaminów normujących zasady działania Rady Fundacji
 2. wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Kapituły
 3. opiniowanie przedstawionych przez Zarząd sprawozdań dotyczących działalności Fundacji.
 4. wnioskowanie o odwołanie członka Rady z powodu zachowania godzącego w dobre imię członka Rady; wniosek w tej sprawie podejmuje Rada bezwzględną większością głosów.
 5. opiniowanie projektu budżetu Fundacji
 6. wnioskowanie do Kapituły o przeprowadzenie nadzoru nad poszczególnymi rodzajami oraz okresami działalności Fundacji
 7. wnioskowanie do Zarządu o podjęcie działań związanych z działalnością statutową Fundacji
§ 22
 1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch członków Rady, Przewodniczącego Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Prezesa Zarządu w terminie 30 dni od daty zgłoszenia takiego wniosku.
 3. W wypadku nie zwołania posiedzenia Rady Fundacji przez Przewodniczącego Rady Fundacji we wskazanym terminie posiedzenie może zwołać Wiceprzewodniczący na wniosek wyżej wymienionych podmiotów.
 4. Przewidywany porządek obrad przedstawia osoba uprawniona do zwołania posiedzenia Rady Fundacji, uwzględniając propozycje osób uprawnionych do wnioskowania o zwołanie posiedzenia Rady Fundacji.
 5. W kwestiach nie objętych przedstawionym i zatwierdzonym porządkiem obrad podejmowanie uchwał nie jest dopuszczalne chyba, że na posiedzeniu Rady Fundacji obecni są wszyscy jej członkowie i nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu, co do uzupełnienia przedstawionego porządku posiedzenia.
 6. Ograniczenie określone w poprzednim punkcie nie dotyczy wniosków formalnych.
§22 a
 1. Posiedzeniom Rady Fundacji przewodniczy Przewodniczący Rady, a w wypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w siedzibie Fundacji w miejscu określonym przez osobę zwołującą posiedzenie.
 3. Osoba zwołująca posiedzenie Rady Fundacji ma obowiązek powiadomienia wszystkich członków Rady i członków Zarządu o miejscu i terminie posiedzenia listem poleconym nie później niż na tydzień przed zwoływanym posiedzeniem oraz przedstawić proponowany porządek posiedzenia.
 4. Z każdego posiedzenia Rady Fundacji sporządza się protokół.
 5. Protokół może być sporządzony poprzez wykorzystanie zapisu przebiegu posiedzenia na nośniku magnetycznym.
 6. Protokół musi być podpisany przez osobę sporządzającą oraz Przewodniczącego posiedzenia.
 7. Zarząd Fundacji prowadzi księgę uchwał Rady Fundacji oraz zapewnia obsługę techniczną jej posiedzeń.
 8. Szczegółowy przebieg posiedzenia określa regulamin uchwalany przez Radę Fundacji.
§ 23
 1. W posiedzeniach Rady uczestniczy, co najmniej jeden członek Zarządu Fundacji.
 2. Członkom zarządu przysługuje prawo zabierania głosu oraz zgłaszania wniosków formalnych.
 3. W wypadku zwołania posiedzenia Rady Fundacji na wniosek Przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów UW, może on uczestniczyć w posiedzeniu Rady oraz przedstawiać swoje stanowisko.
§ 23 a
 1. Członkowie Rady Fundacji obowiązani są nie ujawniać osobom trzecim przebiegu posiedzeń Rady, treści podjętych uchwał oraz informacji dotyczących działalności gospodarczej Fundacji.
 2. Ograniczenie określone w poprzednim punkcie nie dotyczy informacji zawartych w zaopiniowanym przez Radę Fundacji w corocznym sprawozdaniu Zarządu z działalności Fundacji oraz w sprawozdaniu z działalności Rady Fundacji.
§ 24
 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy aktualnego składu Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
 2. Przy równej liczbie głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego.
 3. Rada Fundacji podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem wyborów personalnych
§ 24 a
 1. Kapituła Fundacji składa się z 6 członków powoływanych na czas nieokreślony.
 2. Pierwszych członków Kapituły Fundacji powołuje Rada Fundacji spośród swego grona lub osób trzecich.
 3. W przypadku rezygnacji, śmierci lub odwołania członka Kapituły Fundacji, nowego członka powołuje Kapituła Fundacji.
 4. Członkiem Kapituły Fundacji nie może być osoba:
  1. będąca jednocześnie członkiem Zarządu Fundacji
  2. pozostająca z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
  3. skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 24 b
 1. Kapituła Fundacji konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu zwoływanym w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wyboru pełnego składu kapituły.
 2. Posiedzenie, na którym dochodzi do ukonstytuowania się Kapituły zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji w terminie określonym w zdaniu poprzednim.
 3. Na posiedzeniu, na którym dochodzi do ukonstytuowania się Kapituły, członkowie Kapituły wybierają ze swego grona Prezydenta i dwóch Wiceprezydentów.
 4. Jeżeli zachodzi taka potrzeba wybierane są na wniosek Prezydenta Kapituły inne osoby pełniące funkcje specjalne.
§ 24 c
 1. Członek Kapituły traci uprawnienia do wykonywania tej funkcji z chwilą:
  1. rezygnacji, złożonej na ręce Kapituły
  2. odwołania go przez Radę Fundacji, wyłącznie z następujących przyczyn:

   a) nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Kapituły bez ważnego powodu
   b) skazania na karę pozbawienia praw publicznych
   c) ukarania karą dyscyplinarną przez Komisję Dyscyplinarną UW
   d) zachowania godzącego w dobre imię członka Kapituły;

 2. Odwołanie z przyczyn wymienionych w punkcie a i d może nastąpić tylko na wniosek Kapituły.
 3. Utrata kompetencji do wykonywania funkcji przez poszczególnych członków Kapituły nie ma wpływu na jej umocowanie do działania.
 4. W wypadku utraty uprawnień do wykonywania funkcji przez członka Kapituły organ Rada Fundacji powinna dokonać wyboru uzupełniającego w możliwie najkrótszym terminie.
 5. Prezydent Kapituły zawiadamia niezwłocznie Radę Fundacji o potrzebie dokonania wyborów uzupełniających.
§ 24 d
 1. Kapituła jest organem o uprawnieniach uchwałodawczych, nadzorczych, inicjatywnych i opiniodawczych.
 2. Prezydent lub wiceprezydent Kapituły składa Radzie Fundacji oraz Zarządowi Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego pisemne sprawozdanie z działalności Kapituły za ostatni rok uchwalone przez Kapitułę.
§ 24 e
 1. Do zakresu działania Kapituły należy:
  1. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, jego zastępców i pozostałych członków Zarządu, w trybie paragrafu 25
  2. uchwalenie regulaminów normujących zasady działania Kapituły oraz poszczególnych dziedzin działalności statutowej Fundacji.
  3. nadzorowanie wszystkich dziedzin działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych, a w szczególności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji,
  4. kontrolowanie stanu majątkowego Fundacji i jej wyników ekonomicznych,
  5. opiniowanie przedstawionych przez Zarząd sprawozdań dotyczących działalności Fundacji.
  6. Wnioskowanie o odwołanie członka Kapituły z powodu zachowania godzącego w dobre imię członka Kapituły; wniosek w tej sprawie podejmuje Kapituła bezwzględną większością głosów.
  7. Uchwalanie budżetu Fundacji
  8. Nadawanie tytułu „Mecenasa Fundacji”
  9. Wybór członków Komisji ds. Dotacji
 2. W celu wykonywania uprawnień nadzorczych, upoważnieni przez Kapitułę jej członkowie mają prawo wglądu we wszelką dokumentację Fundacji, mogą żądać wyjaśnień od Zarządu, oraz badać zgodność treści dokumentów ze stanem faktycznym.
 3. Przeglądanie dokumentów może odbywać się tylko we wskazanym przez Zarząd Fundacji miejscu w obecności upoważnionej przez Zarząd osoby.
§ 24 f
 1. Kapituła pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 2. Posiedzenia Kapituły zwołuje jej Prezydent z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch członków Kapituły, Przewodniczącego Rady Fundacji, Prezesa Zarządu Fundacji w terminie 30 dni od daty zgłoszenia takiego wniosku.
 3. W wypadku nie zwołania posiedzenia Kapituły przez Prezydenta we wskazanym terminie posiedzenie może zwołać Wiceprezydent na wniosek wyżej wymienionych podmiotów.
 4. Przewidywany porządek obrad przedstawia osoba uprawniona do zwołania posiedzenia Kapituły, uwzględniając propozycje osób uprawnionych do wnioskowania o zwołanie posiedzenia Kapituły.
 5. W kwestiach nie objętych przedstawionym i zatwierdzonym porządkiem obrad podejmowanie uchwał nie jest dopuszczalne, chyba, że na posiedzeniu Kapituły obecni są wszyscy jej członkowie i nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu, co do uzupełnienia przedstawionego porządku posiedzenia.
 6. Ograniczenie określone w poprzednim punkcie nie dotyczy wniosków formalnych.
§24 g
 1. Posiedzeniom Kapituły przewodniczy Prezydent Kapituły, a w wypadku jego nieobecności – Wiceprezydent.
 2. Posiedzenia Kapituły odbywają się w siedzibie Fundacji w miejscu określonym przez osobę zwołującą posiedzenie.
 3. Osoba zwołująca posiedzenie Kapituły ma obowiązek powiadomienia wszystkich członków Kapituły i członków Zarządu o miejscu i terminie posiedzenia listem poleconym nie później niż na tydzień przed zwoływanym posiedzeniem oraz przedstawić proponowany porządek posiedzenia.
 4. Z każdego posiedzenia Kapituły sporządza się protokół.
 5. Protokół może być sporządzony poprzez wykorzystanie zapisu przebiegu posiedzenia na nośniku magnetycznym.
 6. Protokół musi być podpisany przez osobę sporządzającą, Przewodniczącego posiedzenia oraz członka Zarządu Fundacji obecnego na posiedzeniu.
 7. Zarząd Fundacji prowadzi księgę uchwał Kapituły oraz zapewnia obsługę techniczną jej posiedzeń.
 8. Szczegółowy przebieg posiedzenia określa regulamin uchwalany przez Kapitułę.
§ 24 h
 1. W posiedzeniach Kapituły uczestniczy, co najmniej jeden członek Zarządu Fundacji.
 2. Członkom zarządu przysługuje prawo zabierania głosu oraz zgłaszania wniosków formalnych.
 3. W wypadku zwołania posiedzenia Kapituły na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji, Przewodniczący może uczestniczyć w posiedzeniu Kapituły oraz przedstawiać swoje stanowisko.
§ 24 i
 1. Członkowie Kapituły obowiązani są nie ujawniać osobom trzecim przebiegu posiedzeń Kapituły, treści podjętych uchwał oraz informacji dotyczących działalności gospodarczej Fundacji.
 2. Ograniczenie określone w poprzednim punkcie nie dotyczy informacji zawartych w zaopiniowanym przez Kapitułę w corocznym sprawozdaniu Zarządu z działalności Fundacji oraz w sprawozdaniu z działalności Kapituły.
§ 24 j
 1. Uchwały Kapituły zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu
 2. Przy równej liczbie głosów za i przeciw decyduje głos Prezydenta.
 3. Zachowania większości dwóch trzecich głosów aktualnego składu Kapituły Fundacji, przy obecności ponad połowy jej członków, w tym Prezydenta lub Wiceprezydenta Kapituły Fundacji wymaga podjęcie uchwał dotyczących:
  1. zmiany Statutu
  2. rozwiązania Fundacji
  3. połączenia Fundacji z inną fundacją
  4. wyboru Prezydenta Kapituły Fundacji
  5. powołania i odwołania Prezesa Zarządu Fundacji.
 4. Zachowania bezwzględnej większości głosów aktualnego składu Kapituły Fundacji, przy obecności ponad połowy jej członków, w tym Prezydenta lub Wiceprezydenta Kapituły Fundacji wymaga podjecie uchwał dotyczących:
  1. uchwalenia budżetu
  2. przyjęcia opinii ze sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji
  3. uchwalenia regulaminu działania Kapituły Fundacji.
 5. Kapituła podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem wyborów personalnych.
§ 25
 1. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób.
 2. Kapituła Fundacji powołuje Prezesa Zarządu Fundacji, a następnie na wniosek Prezesa powołuje Wiceprezesów i członków Zarządu.
 3. Powołanie następuje na czas nieokreślony.
 4. Odwołanie następuje w tym samym trybie, co powołanie.
 5. Wniosek o odwołanie Prezesa Zarządu może być rozpatrywany pod warunkiem umieszczenia punktu o odwołaniu w proponowanym porządku posiedzenia Kapituły Fundacji, o czym powinni być poinformowani wszyscy członkowie Kapituły oraz Prezes Zarządu Fundacji, na tydzień przed posiedzeniem Kapituły Fundacji.
 6. Odwołanie Prezesa Zarządu może nastąpić z następujących przyczyn:
 1. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej oraz przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 2. ograniczenia lub pozbawienia zdolności do czynności prawnych;
 3. podjęcia działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 4. wydatkowania środków pozyskiwanych w ramach działalności Fundacji w sposób rażąco sprzeczny z jej celami statutowymi;
 5. trwałego zaprzestania płacenia długów przez Fundację;
 6. nie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości mimo zachodzących do tego podstaw;
 7. rozwiązania kontraktu menedżerskiego, o którym jest mowa w § 30 Statutu.
§ 26
Do Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji.
§ 27
Zarząd w szczególności:
 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 2. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji,
 3. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 4. ustala regulamin Biura Fundacji,
 5. tworzy i znosi Zakłady Fundacji i inne jednostki organizacyjne,
 6. powołuje i odwołuje Dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
 7. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz w działalności gospodarczej.
§ 28
 1. Zebrania Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Wiceprezesa Zarządu Fundacji.
 2. Zebrania Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Prezesa.
 3. Na żądanie każdego członka zarządu z przebiegu posiedzenia powinien być sporządzony protokół.
§ 29
 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają, conajmniej dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.
 2. Oświadczenia skierowane przez osoby trzecie do Fundacji mogą być skutecznie przyjęte przez poszczególnych członków Zarządu.
§ 30
 1. Stosunki między Fundacją a poszczególnymi członkami Zarządu mogą zostać uregulowane indywidualnymi kontraktami menedżerskimi lub umowami o pracę.
 2. Kontrakty menedżerskie zawierane są na okres od trzech do pięciu lat.
 3. W stosunkach pomiędzy Fundacją a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Fundację reprezentuje Prezydent Kapituły lub dwóch członków wyznaczonych przez Kapitułę.
§ 31
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

ROZDZIAŁ V
Działalność gospodarcza Fundacji.

§ 32

Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
 • wydawnictw, poligrafii, filmu oraz video i fonografii, w ramach uzyskanych uprawnień,
 • prac projektowych w zakresie urbanistyki, architektury i architektury wnętrz,
 • organizacji, sympozjów, kongresów i innych imprez,
 • reklamy i promocji,
 • konsultingu i marketingu,
 • turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki studenckiej, ukierunkowanej na popularyzację mało znanych regionów kraju,
 • projektowania i wytwarzania wyrobów artystycznych i dekoracyjnych,
 • pośrednictwa i obrotu nieruchomościami,
 • zarządzania majątkiem i interesami innych podmiotów, ze szczególnym, uwzględnieniem zarządzania placówkami o charakterze studenckim, jak kluby, akademiki, stołówki,
 • organizowanie kursów języków obcych i innych kursów po uzyskaniu wymaganych uprawnień,
 • handlu krajowego i zagranicznego, hurtowego i detalicznego, artykułami spożywczymi i przemysłowymi.
§ 33
Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej „Zakładami”.
§ 34
 1. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 2. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji i jest on, z zastrzeżeniem treści paragrafu 27 pkt. 7 Statutu, kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
§ 35
Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.
ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statusu.
§ 36
Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.
§ 37
 1. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Kapituła Fundacji, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji, na wniosek Zarządu Fundacji.
 2. Organ, o którym mowa w zdaniu poprzednim wyraża opinię w ciągu miesiąca.
 3. Kapituła Fundacji nie może zmienić postanowień statutu dotyczących wyboru Rady bez zgody Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
 
ROZDZIAŁ VII
Postanowienie końcowe.

§ 38

Dla realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
§ 39
Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
§ 40
 1. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego Ministra, Rady Fundacji oraz Parlamentu Studentów UW.
 2. Uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Kapitułę Fundacji.
§ 41
Fundacja ulega rozwiązaniu w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
§ 42
Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Kapituła Fundacji, za zgodą Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
§ 43
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 Ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji, i które to instytucje wskazuje Kapituła Fundacji.
§ 44
Jeżeli Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego nie wybierze swoich przedstawicieli do Rady Fundacji lub nie odbędą się wybory do Parlamentu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, lub też Parlament Studentów zaprzestanie swojej działalności, kadencja członków Rady wybieranych przez niego ulega przedłużeniu do czasu wybrania przez Samorząd Studentów swoich przedstawicieli do Rady Fundacji.
§ 45
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy.

Informacja w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym Rząd zdecydował o zawieszeniu działalności instytucji kultury: teatrów, oper, filharmonii, muzeów a także kin – jak poinformował na konferencji prasowej Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Stosujemy się do wszystkich procedur Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Staramy się przenieść nasze najbliższe wydarzenia kulturalne na nowe terminy, o których będziemy Was informować w najbliższym czasie.
Chcemy Was uspokoić, iż zakupione przez Was bilety zachowają swoją ważność.
Sytuacja jest dynamiczna i staramy się do niej dostosować na bieżąco. Dlatego bardzo prosimy nasi Drodzy o wyrozumiałość i cierpliwość! :)
Wszelkie nowe informacje będą zamieszczane na naszych stronach i na portalach społecznościowych!
Życzymy Wam dużo zdrowia i życzymy sobie byśmy mogli Was gościć w nowo wyznaczonych terminach
Do zobaczenia!!! :)